Почетна ПРОЈЕКТИ PROJEKAT NNZNS Zloupotreba službenog položaja – ko plaća, ko knjiži, ko potpisuje: „RUPICE“ UMESTO...

Zloupotreba službenog položaja – ko plaća, ko knjiži, ko potpisuje: „RUPICE“ UMESTO RAČUNA

23
0

Predsednik jedne od najvećih prijepoljskih mesnih zajednica našao se pred Osnovnim sudom pošto je Osnovno javno tužilaštvo prošle godine podnelo optužni predlog zbog postojanja „opravdane sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359 Krivičnog zakona“ jer je za usluge na račun istog autoprevoznika, u dva navrata 2012.godine prebacio ukupno 318.000 dinara, a da ne postiji računovodstvena isprava kao dokaz da su usluge stvarno i obavljene. Posle saslušanja svedoka i nalaza veštaka, sud je doneo oslobađajuću presudu. Opštinsko javno tižulaštvo podnelo je žalbu Višem sudu u Užicu. Inače, ovo je i jedna od mesnih zajednica koja se našla u izveštaju Anketnog odbora Skupštine opštine u kome su navedeni brojni propusti od 2005. do 2012.godine.

U septembru 2015.godine Osnovno javno tužilaštvo podnelo je optužni predlog protiv predsednika jedne od najvećih mesnih zajednica prijepoljske opštine zbog postojanja opravdane sumnje da je 8.avgusta 2012.godine „u svojstvu službenog lica, iskorišćavanjem svog službenog položaja pribavio korist fizičkom licu, autoprevozniku iz Prijepolja, tako što je platio sa tekućeg računa mesne zajednice iznos od 115.000 dinara nalogom za prenos na račun autoprevoznika, a da ne postoji računovodstvena isprava kao dokaz da je usluga za koju je plaćeno stvarno i izvršena“ te je na taj način oštetio mesnu zajednicu za spomenuti iznos. A 27.decembra 2012. iste godine isti je u istom svojstvu , istom autoprevozniku „izvršio plaćanje sa dva naloga za prenos“ sa tekućeg računa mesne zajednice i to iznose od 144.000 i 59.000 dinara, a da ne postoje računovodstvene isprave o izvršenim uslugama“, te je oštetio mesnu zajenicu za te iznose, čime je izvršio krivično delo „ zloupotreba službenog položaja“ iz člana 359 Krivičnog zakona. Javni tužilac predlaže uslovnu osudu, tako što će Osnovni sud utvrditi kaznu zatvora u trajanju od 8 meseci i odrediti da se ista neće izvršiti ukoliko u roku od dve godine okrivljeni ne izvrši novo krivično delo.

Okrivljeni je izjavio da je na mestu predsednika ove mesne zajednice bio punih 17 godina. Naveo je da je plaćeno autoprevozniku za usluge koje je obavljao, a odnose se na nasipanje putnih pravaca po mesnoj zajednici, te da je račune podneo službenici Opštinske uprave koja vodi računovodstvo svih mesnih zajednica, a plaćanje se nije moglo obaviti bez popunjenih naloga za prenos sredstava koje je popunjavala ova službenica i da ne zna zašto u arhivi nema tih računa. Istakao je, takođe, da su računi „namerno sklonjeni u Opštinskoj upravi radi revanšizma“.

Spomenuta službenica je potvrdila procerduru plaćanja, istakavši da se kopija računa prilaže budžetu da bi se sredstva prebacila mesnoj zajednici. Ona je kao dokaz donela virmane, tvrdeći da su uz njih bili i sporni računi ali da ne zna zašto ih nema, dajući na uvid da na tom mestu stoje „rupice“ gde je navodno račun bio priheftan. Javni tužilac je predložio Osnovnom sudu da na glavni pretres pozove i šefa budžetske službe Opštinske uprave.

Glavni pretres pred Osnovnim sudom zakazan je dva meseca posle podizanja optužnog predloga, prisustvovali su svi pozvani kao i branilac okrivljenog, osim šefa budžetske službe Opštinske uprave jer „nije bio uredno pozvan“.

Na glavnom pretresu Javni tužilac je postavio pitanje vezano za izveštaj Anketnog odbora koji je formirala Skupština opštine Prijepolje kako bi se analiziralo poslovanje mesnih zajednica od 2005. do 2012.godine, o kome se raspravljalo 2013.godine na sednici koju je direktno prenosila televizija. Okrivljeni je izjavio da je upoznat sa tim, da je kontrolisana i spomenuta mesna zajednica, te da je on kao predsednik dao na uvid dokumentaciju, ali da nije bio prisutan kad je kontrola obavljana, te da se „ne seća šta su ga pitali“. Službenica Opštinske uprave je izjavila da je Anketni odbor kontrolisao rad mesnih zajednica, ali da joj rezultat rada nije poznat. Izjavila je, takođe, da je po podizanju optužnog predloga, okrivljeni dolazio po dokumentaciju mesne zajednice da proveri račune ali njih nije bilo. Inače, dokumentacija ove mesne zajednice stoji u prostorijama najveće mesne zajednice, koja obavlja knjigovodstvene poslove za sve ostale. Sud je utvrdio da su na priloženoj dokumentaciji vidljiva „oštećenja u gornjem levom uglu gde je neki dokument bio prikačen“. Opštinsko javno tužilaštvo zatražilo je na glavnom pretresu da se od Opštinske uprave zatraži izveštaj Anketnog odbora o radu spomenute mesne zajednice, pa je Osnovni sud doneo rešenje da se glavni pretres odloži kako bi se ovaj dokument pribavio.

VEŠTAČENJE KNJIŽENJA RAČUNA

Glavni pretres nastavljen je u februaru ove godine. Ovoga puta svedočio je i šef službe za budžet Opštinske uprave i po njegovim rečima, ova mesna zajednica 2012.raspolagala je sa preko 4 i po miliona dinara budžetskih sredstava ali je imala i sopstvene prihode. On je izjavio da je službenica dužna da knjiži i čuva račune svih mesnih zajednica, a Opštinska uprava je odgovorna za namensko trošenje sredstava, ali ako mesna zajednica iz svojih sredstava plaća, onda nije potrebno nikakvo odobrenje Opštinske uprave, a onaj kome mesna zajednica plaća za usluge dužan je da sačuva original računa za sopstveno knjigovodstvo. Osnovno javno tužilaštvo je zatražilo ekonomsko veštačenje kako bi veštak utvrdio da li su sporni računi knjiženi u Opštinskoj upravi, odnosno da li se oni nalaze u knjigovodstvu autoprevoznika, pa je novi pretres održan u junu 2016.Veštak je utvrdio da „referent nije pružio uvid u sporne račune, odnosno da mesna zajednica kod koje se čuva dokumentacija ne poseduje knjigu ulaznih računa za koje je vodila poslovne knjige i sačinjavala poslovne i ostale izveštaje“, a prema „potvrdi Opštinske uprave, odnosno nadležne službe za budžet“ navedeno je da „ fakture mesnih zajednica kao indirektnih korisnika ne dolaze na adresu Opštinske uprave pošto samostalno primaju fakture, već podnose zahtev za prenos sredstava“. Veštak je u svom nalazu naveo da je u registar privrednih subjekata autoprevoznik kome su isplaćena sredstva upisan 2012.godine, a 25.decembra 2012.godine doneto je rešenje o prestanku obavljanja ove delatnosti od 21.decembra te godine. Konstatovao je i da ovaj paušalni porezni obveznik nikada nije vodio evidenciju izdatih računa. Autoprevoznik je izjavio da je „bacio račune“ pošto je brisan iz evidencije registrovanih radnji. Veštak je upoznao prisutne da se po pravilu pišu tri primerka računa, jer se jedan daje naručiocu uluga, drugi čuva za poslovne knjige preduzetnika, a treći se dostavlja Upravi prihoda. Veštak je konstatovao da u kartici konta mesne zajednce nisu navedeni sporni računi, i po njegovom mišljenju „odgovornost za ispravnost knjigovodstvenih promena i čuvanje dokumentacije stoji na službi kojoj su ti poslovi povereni, te da je služba koja je vodila poslovne knjige mesnih zajednica bila u obavezi da vodi knjigu ulaznih računa svih mesnih zajednica“.

Ih Zloupo.sluz.polozaja 2

Mesna zajednica Prijepolje vodila je poslovne knjige i sastavljala finansijske izveštaje za sve mesne zajednice u opštini u tom periodu, a nije imala propisanu knjigu ulaznih računa, kako je to na glavnom pretresu izjavio veštak, uz napomenu da je imao uvid i u izveštaj Anketnog odbora Skupštine opštine ali da u tom izveštaju nisu navedeni sporni računi jer nije obuhvatao taj period, ali je činjenica da je knjiga ulaznih računa počela da se vodi posle nalaza Anketniog odbora.

Predmetni sudija je doneo presudu kojom se predsednik mesne zajednice oslobađa optužbe po svim navodima, a troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda. U obraloženju se navodi da je sud cenio iskaze svedoka i mišljenje veštaka koji potvrđuju odbranu okrivljenog da je sporne račune predao radniku Opštinske uprave, da je ona popunjavala naloge za prenos i knjižila račune, te da izvedenim dokazima nisu potvrđeni navodi javne optužbe da je okrivljeni preduzeo radnje za koje se tereti.

Na ovu presudu Osnovno javno tužilatvo uputilo je u avgustu 2016. žalbu Višem sudu u Užicu obrazlažući da je tokom krivičnog postupka utvrđeno da ne postoje računi na osnovu kojih je izvršeno plaćanje usluga autoprevozniku sa računa mesne zajednice, takvi računi nisu pronađeni ni u računovodstvu mesne zajedncie, niti računovodstvu Opštinske uprave, a nema ih ni u poslovnim knjigama navodnog izdavaoca računa. Time je, smatra se, javni tužilac dokazao da oni ne postoje. Veštak je išao van okvira svoje struke i zaključio da su računi dostavljeni Opštinskoj upravi i da su knjiženi u skladu sa propisma iako je to zadatak suda da utvrdi da li su ili nisu računi dostavljeni. Sve i da su usluge pružene, ne može se utvrditi njihov obim bez računa, te Osnovno javno tužilaštvo predlaže Višem sudu da ukine presudu Osnovnog suda i vrati predmet na ponovno suđenje.

Indira Hadžagić

Memnuna Cmiljanović

ANTRFILE

IZVEŠTAJ ANKETNOG ODBORA O RADU MESNIH ZAJEDNICA

Na zahtev obornika, Skupština opštine Prijepolje formirala je 2012.godine Anketni odbor koji je analizirao rad šest najvećih mesnih zajednica u opštini. Izveštaj je dostavljen u martu 2013.godine, a Skupština je o njemu raspravljala u oktobru te godine. Odbonici su ono što se našlo na 164 strane kvalifikovali kao“sramotu“ smatrajući da ima dovoljno elemenata za sprovođenje istrage od strane policije i javnog tužilaštva. Članovi Anketnog odbora su tada istakli da su imali problema zbog nedostatka dokumentacije, da su imali poteškoća da prate transakcije i završne račune. Neki odbornici su tražili odgovornost nadležnih opštinskih službi jer je reč o višemilionskim iznosima za koje nema odgovarajuće dokumentacije za šta su potrošeni. Odsek za suzbijanje privrednog kriminala Policijske uprave u Prijepolju, uz konsultacije sa Osnovnim javnim tužilaštvom, od polovine septembra 2013.godine sveobuhvatno je proveravalo način poslovanja i zakonitosti rada mesnih zajednica. Tom prilikom, kako stoji u obaveštenju koje je na zahtev „Polimlja“ uputila Policijska uprava, od svih mesnih zajednica izuzeta je dokumentacija, provere su bile „u toku“, a o ishodu provera, prikupljenih činjenica i dokaza biće upoznato Osnovno javno tužilaštvo kome će na dalju nadležnost biti prosleđeni svi spisi u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. Kad je reč o mesnoj zajednici čiji se predsednik našao pred sudom po optužnom predlogu zbog zloupotrebe službenog položaja, Anketni odbor je na na 24 stranice konstatovao nepravilnosti u radu ove mesne zajedncie, koja je od 2005. do 2012.raposlagala sa ukupno 28 i po miliona dinara, a po oceni Anketnog odbora finanisjski izveštaji su „nerealni jer klasifikacija troškova ne odgovara klasifikaciji po nalogu za knjiženje. Prema izveštaju Anketnog odbora, prikrivaju se računi da bi se uvećale pojedine stavke ali i da nadležne službe nikada nisu kontrolisale dokumentaciju. Ne postoji evidencija blagajne, nedostaju svi veći računi ili ugovori da bi se mogla pratiti bilo koja veća investicija“.

Podelite tekst:

ОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите Ваш коментар
Молимо унесите Ваше име